BLOG /

Bunarska voda i filtracija podzemnih voda

Da li ste znali da u Srbiji oko 70% izvorišta vodosnabdevanja čine podzemne vode, a oko 30% površinske vode? (RZS) Podzemne vode predstavljaju najznačajniji resurs za vodosnabdevanje. Koriste  se najviše zbog njihove dostupnosti, kvaliteta i rasprostranjenosti.

 Danas smo svedoci velikog pritiska čovekovog uticaja na čitavu životnu sredinu, što se odražava i na resurse podzemne vode. Međutim, iako je prirodno boljeg kvaliteta od rečne i jezerske vode, filteri za vodu se često primenjuju kako bi se bunarska voda koristila u razne svrhe.

Kakvog je kvaliteta bunarska voda?

Na kvalitet bunarskih voda u našoj zemlji utiču mnogobrojni faktori, kao što su:

  • prirodni faktori (poreklo vode, povezanost sa površinskom vodom)
  • uticaj ljudskih aktivnosti (gradovi, industrija, poljoprivreda)
 
U nekim planinskim oblastima, zbog slabe naseljenosti, ali i prirodnih karakteristika okruženja, kvalitet vode je prirodno viši. Međutim, postoje i delovi Srbije sa lošim prirodnim kvalitetom podzemnih voda. Na primer, podzemne vode u određenim delovima Vojvodine karakteriša „žuta“ voda.  Da li ste se nekad zapitali šta vodi daje žutu boju? Žuta boja vode potiče od prirodnih organskih materija, čije je poreklo uslovljeno karakteristikama terena.
 
Najnepoželjnije organske materije u bunarskoj vodi su ugljovodonici, polihlorovani ugljovodonici, poliaromati, fenoli, deterdženti i pesticidi.
Od neorganskih materija, podzemne vode često sadrže azot i fosfor u obliku različitih jedinjenja, mineralna ulja, jone teških metala i druga jedinjenja.  Određeni broj bunarskih voda u našoj državi je ugrožen nitririma koji potiču od neobrađenih otpadnih voda i poljoprivrede.
 
U nekim delovima Vojvodine, sadržaj organskih materija je iznad 20 mg/l, a može da dostigne i 100 mg/l (maksimalno dopuštena vrednost je 8 mg/l). (1). Koncentracija arsena može da dostigne i 0,150 mg/l (maksimalno dopuštena vrednost prema Pravilniku u higijenskoj ispravnosti vode za piće iznosi 0,01 mg/l). Bunarska voda iz mnogih izvorišta ima povećanu tvrdoću, na primer preko 10 stepeni, ili veoma povećanu tvrdoću, preko 20 stepeni.
bunarska voda - Zitros filteri za vodu

Upotreba bunarske vode

Osim što su se od davnina bunari koristili za napajanje domaćinstava, danas je primena bunara različitih kapaciteta široka.  U širokom spektru industrijskih grana i tehnoloških procesa, upotreba bunarske vode ima ekonomsku opravdanost u odnosu na vodovodsku vodu. Daćemo i konkretne primere.

Ako uzmemo u obzir da neke industrije dnevno potroše i do 200 m3 vode, a da prosečna cena vodovodske vode iznosi 120 din/m3, računica pokazuje da će se investicioni troškovi bušenja i opremanja bunara sistemom za prečišćavanje isplatiti već u početnoj fazi rada određenog postojenja.

Takođe, za određene aktivnosti (na primer pranje pogona) troše se velike količine vodovodske vode čiji je kvalitet veći od potrebnog za datu namenu. Samim tim, bespotrebno se troši i plaća vodovodska voda kvaliteta većeg od zahtevanog. Bušenjem sopstevnog bunara, uz minimalnu korekciju određenih parametara, dugoročno se smanjuje potrošnja vodovodske vode, a samim tim i troškovi.

U nastavku teksta izdvojićemo neke od tipičnih upotreba bunarske vode.

Autoperionice​

Najčešće se snabdevanje vrši kopanjem bunara određene dubine u zavisnosti od uslova na datom lokalitetu. Odgovarajuća udaljenost od bunara, dostizanje projektovanog kapaciteta za neometani rad samo su neki od razloga zašto se u najvećem broju slučajeva pristupa ovakvom rešenju.

Osim bušenja bunara i obezbeđivanje dovoljnih količina vode, od velike važnosti je bunare opremiti uređajima koji će vodu osloboditi, pre svega dispergovanih čestica i tvrdoće.

Povećana tvdoća može znatno ograničiti upotrebljivost vode za shvrhu pranja. Tvrda bunarska voda je nepodobna za sisteme autoperionica, jer će hemijska reakcija između soli koje čine tvrdoću i deterdženata ometati funkciju pranja deterdženata.

Ako se za potrebe autoperionica obezbedi meka voda, efikasnost pranja raste, a utrošak deterdženata i troškovi se smanjuju.

Sistemi za navodnjavanje​

Znamo da je kišnica prirodni i najbolji način za zalivanje biljaka, pre svega zbog niskog sadržaja soli. Međutim, u nedostatku i neravnomernom rasporedu padavina, bunarska voda predstavlja rešenje za obezbeđivanje dovoljnih količina voda biljkama. 

U zavisnosti od dubine na kojoj se podzemna voda nalazi, potrebnog kapaciteta i protoka određuje se izvođenje bunara. Osim količine, za rast i razvoj biljaka,kvalitet vode je presudan.

Navodanjavanje tvrdom bunarskom vodom, koja sadrži i druge nepoželjne materije, može da oteža rast biljaka, uzrokuje manje prinosa ili uvenuće. Filteri za prečišćavanje bunarske vode se primenjuju u sitemima navodnjavanja kako bi se vode neadekvatnog kvaliteta u što većoj meri približile karakteristikama kišnice.

bunarska voda za navodnjavanje - Zitros filteri za vodu

Bušenje bunara u zavisnosti od namene

Mnoga industrijska postrojenja i postrojenja specifičnih namena orjentisana su na sopstvena izvorišta podzemne vode-bunare.  Postoje različite vrste bunara, kao što su kopani, cevasti, sa horizontalnim drenovima.

Izbor tipa bunara, dimenzionisanje, opremljenost zavisiće između ostalog od sledećih faktora:

  •  vrsta stenske mase odnosno karakteristike podzemne sredine kroz koju se buši bunar
  •  način strujanja vode,
  •  dubina odnosno nivo podzemne vode

Ako se odlučite na crpljenja vode pomoću bunara, potrebno je:

  •  ispitati raspoloživost i nivo podzemne vode na odabranom području
  • znati količinu i karakteristike vode koja je potrebna za određenu namenu
  • uraditi analizu kvaliteta vode na odabranoj lokaciji
 
 

Opremanje bunara uređajima za prečišćavanje vode

S obzirom na ogrančene količine raspoloživih bunarskih voda viskog kvaliteta, sve se više koriste podzemne vode lošijeg kvaliteta koje sadrže rastvorene materije organskog i neorganskog porekla. Kao što smo rekli, za određene namene, dobro rešenje je i bunarska voda lošijeg kvaliteta uz minimalne korekcije.

 Filteri za prečišćavanje voda, dizajnirani su da se praktično voda iz bunara bez obzira na stepen zagađenosti dovede do potrebnog kvaliteta za određenu namenu. 

Za koncipiranje procesa prečišćavanja bunarske vode, ključna su dva faktora:

  • karakteristike sirove vode 
  • zahtevane karakteristike vode nakon prečišćavanja


Procesi prečišćavanja bunarske vode se mogu podeliti u nekoliko osnovnih grupa:

Uklanjanje mehaničkih nečistoća-suspendovanih materija:

Bunarska voda često sadrži mehaničke nečistoće kao što je pesak. Najčešće se koristi proces filtracije- filteri za prečišćavanje vode sa zrnastom ispunom. U slučaju da je potrebna velika efikasnost uklanjanja mehaničkih čestica manjih dimenzija, koju peščani filteri ne mogu da obezbede, koriste se filteri za vodu sitnije granulacije i membranski filteri.

Korekcija tvrdoće:
Voda koja je u kontaktu sa mineralima iz tla, prirodno je visoke tvodoće.  Primenom procesa jonske izmene, voda se oslobađa kalcijuma i magnezijuma koji čine tvrdoću vode. Za ovu namenu koriste se sistemi za omekšavanje vode.
 

Uklanjanje gvožđa, mangana i ostalih rastvorenih organskih i neorganskih materija: 

Kada je bunarska voda bogata gvožđem i manganom, primenjuju se procesi deferizacije i demanganizacije. Deferizacija se zasniva na oksidaciji odnosno prevođenju rastvorljivog oblika gvožđa u nerastvorljivi, kako bi došlo do njegovog taloženja i izdvajanja iz vode kroz filterski medijum. Najčešće se za oksidaciju dodaje kalijum permanganat, a proces se odvija sa ili bez dodatnog hlorisanja.

Za specifične namene, zahteva se voda oslobođena i kontaminanata mikrodimenzija. U zavisnosti od dimenzija i hemijskih karakteristika, za uklanjanje rastvorenih materija koriste se savremeni procesi adsorpcije na aktivnom uglju i proces reverzne osmoze.

Dezinfekcija podzemne vode:

U slučajevima kada je potrebno postići mikrobiološki kvalitet vode definsian Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, dezinfekcija se sasvim uspešno može izvesti hlorom ili UV zračenjem.
Profesionalni filteri za preciscavanje vode - Zitros filteri za vodu

 Filteri za prečišćavanje vode rade na principu iznad pomenutih procesa, a tehnološka šema izrađuje se u skladu sa definisanim specifičnim zahtevima kvaliteta bunarske vode. Kako bismo pružili više informacija o pripremi bunarske vode za određenu namenu da bi se Vaša ideja realizovala, slobodno nas kontaktirajte.