BLOG /

Zagađena voda može izazvati bolesti

U vodi za piće, uključujući i flaširanu vodu, može se očekivati određena količina zagađujućih materija.  Brojni su pokazatelji kojima se karakteriše zagađena voda i možemo ih podeliti na više grupa, na primer:

  • fizičko-hemijske parametre
  • organske i neorganske materije u vodi
  • mikrobiološke pokazatelje
 

Agencija za zaštitu životne sredine EPA (Environmental Protection Agency) je postavila standarde za približno 90 zagađujućih materija u vodi za piće. Kako mikrobiološki neispravna voda ima direktan uticaj na zdravlje, u nastavku teksta date su informacije o mikrobiološkom zagađenju vode.

Zakonska regulativa u našoj zemlji se ograničava prvenstveno na patogene mikroorganizme i na njihovu detekciju u vodi za piće. 

Koji su glavni indikatori fekalnog zagađenja vode?

Fekalne koliformne bakterije i Escherichia coli su bakterije čije prisustvo ukazuje na to da voda može biti zagađena ljudskim ili životinjskim otpadom.

Koliformne bakterije su najpogodnija grupa indikatorskih bakterija za vrednovanje higijenskog kvaliteta vode. Koliformne bakterije su uobičajene u našem okruženju uključujući vrste koje normalno nastanjuju prirodne vode, zemljište i biofilm distribucionih sistema. Generalno nisu štetne, međutim ukupan broj koliformnih bakterija podrazumeva i fekalne koliformne bakterije.

Primarno nepatogene, nastanjujući  donji intestinalni trakt (debelo crevo) čoveka i toplokrvnih životinja, koliformne bakterije su odgovorne za pravilnu probavu hrane. Izlučuju se fekalijama i tako dospevaju u otpadne vode, a preko njih u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije. Ukoliko su u fekalijama prisutne i patogene bakterije, one će takođe dospeti zajedno sa koliformnim bakterijama u otpadne i prirodne vode.

Escherichia coli je bakterija koja naseljava creva čoveka i životinja. Predstavlja deo crevne flore i neophodna je za proces varenja i sinteze nekih supstanci (na primer vitamin K). Indikator je zagađenosti voda fekalijama, jer se velike količine (trilioni) izbacuju dnevno fecesom samo jednog čoveka. Jedan je od najčešćih uzročnika bekterijskih infekcija čoveka. Može izazvati infekcije gastrointestinalnog, urogenitalnog trakta, sepsu, meningitis (kod novorođenčeta), zapaljenje pluća, itd.

Pored fekalnih koliforma, fekalne streptokoke su takođe dobar pokazatelj fekalnog zagađenja vode za piće. Ovi organizmi su primarno normalni crevni mikrobioti ljudi i toplokrvnih životinja i u njihovom fecesu nalaze se u velikom broju.

Ukoliko su prirodne vode (potoci, reke, jezera) opterećene fekalijama, patogene bakterije, virusi i
paraziti takođe mogu biti prisutni, predstavljajući opasnost za zdravlje ljudi koji dolaze u kontakt sa vodom.

Prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, u 100 mL vode distribucionog sistema ne sme biti ukupnih koliformnih bakterija, fekalnih streptokoka, kao ni bakterija vrsta rodova Salmonella, Shigella i Proteus.

Obezbeđivanje higijenski ispravne i kvalitetne vode za piće

 U cilju očuvanja zdravlja ljudi koji konzumiraju vodu za piće, mikrobiološki parametri su jedan od najvažnijih parametara kvaliteta vode za piće. Dezinfekcija vode se mora izvesti tako da se ne obezbedi samo mikrobiološki kvalitet vode na izlazu iz postrojenja za pripremu vode, već na svakom mestu potrošnje vode.

Sa druge strane, u reakciji dezinfekcionih sredstava (na primer hlor)  sa prirodnim organskim materijama, u vodi nastaju i sporedni proizvodi dezinfekcije, od kojih su pojedini proizvodi potencijalno opasni po zdravlje.

Za obezbeđivanje zadovoljavajućeg kvaliteta vode za piće u pogledu uklanjanja specifičnih kontaminanata, saznajte više o filterima za prečišćavanje vode iz naše ponude.

Kategorije

Najnoviji članci