Mikropolutanti u vodi-prisustvo, ponašanje i prečišćavanje vode

BLOG / Kvalitet voda je ugrožen nizom zagađujućih materija. Poslednjih nekoliko decenija, većina naučnih istraživanja je bila usmerena na konvencionalne polutante-zagađujuće materije, posebno one sa akutnim toksičnim efektima (1). Međutim, pored navedenih jedinjenja, postoji grupa mikropolutanata, o kojima se znanja tek stiču. Šta su mikropolutanti? Na koji način se mogu naći u našoj vodi? Kakav […]