BLOG /

Prečišćena voda u kozmetičkoj industriji

U kozmetičkoj industriji, prečišćena voda predstavlja temelj za obezbeđivanje visokog kvaliteta proizvoda. U okviru ovog teksta ćemo istražiti više o tome zbog čega je kvalitetna voda glavni sastojak za dobijanje kvalitetnog proizvoda. Takođe ćemo razmotriti na koji način je moguće poboljšati karakteristike sirove vode.

kozmetika

Voda kao važan sastojak u kozmetičkim proizvodima-za šta se koristi?

Voda je možda najčešća sirovina u proizvodnji kozmetike. Koristi se za formulaciju i razvoj proizvoda, testiranja i analize, čišćenje  mašina, za sterilizaciju instrumenata ili staklenog pribora.

U velikom broju slučajeva, voda je neizostavni sastojak. Na ambalaži proizvoda (krema, dezodoransa, losiona, proizvoda za čišćenje i negu lica i tela, šampona, parfema itd) možemo pročitati da se kao sastojak nalazi voda – AQUA (naziv prema INCI nomenklaturi).  Voda predstavlja sirovinu prisutnu u najvećoj koncentraciji ili je osnova formulacije. Postoji širok spektar upotrebe vode u kozmetičkim recepturama, a u nastavku izdvajamo najzastupljenije uloge vode:

  •  rastvarač – vodom se razređuje koncentracija aktivnih sastojaka smeše.
  • emulgator – U U/V kremama, voda čini spoljašnju fazu, u V/U kremama unutrašnju fazu emulzije (1).
  • nosilac strukture – u kozmetici kao što su kreme, voda ima ulogu nosioca strukture, omogućujući da se ulja i voda pomešaju, što rezultira homogenom i kremastom strukturom, koja je pogodna za nanošenje na kožu.
  •  hidratacija – voda u kremama i losionima omogućava hidrataciju kože. Proizvodi na bazi vode se po pravilu bolje nanose i koža ih brže upija.
voda i ulje
  • Kada smo objasnili funkciju vode u kozmetičnoj industriji, u nastavku ćemo istražiti kako prečišćena voda ima ključni doprinos u postizanju visokih standarda kvaliteta i kojim procesima poboljšati karakteristike ulazne sirove vode.

Koji je zahtevani kvalitet vode?

 U zavisnosti od specifičnih kozmetičkih proizvoda i primenjenih procesa u proizvodnji, variraju i zahtevi za kvalitetom vode.  Upotreba prečišćene vode je od suštinske važnosti za postizanje visokog standarda kvaliteta u kozmetičkoj industriji.

Kvalitet vode koja se koristi u proizvodnji kozmetike i proizvoda za ličnu negu, usklađuje se sa dobrom proizvođačkom praksom navedenom u Smernicama za dobru proizvođačku praksu i međunarodnim priznatim standardom poznatim kao ISO 22716.  U SAD, prečišćena voda se priprema da bude u skladu sa zahtevima koje Američke agencija za zaštitu životne sredine (EPA) propisuje za vodu za piće.

U našoj državi, proizvodnja kozmetičkih preparata se prema Pravilniku o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru obavlja u оbjektu koji mora da je snabdeven higijenski ispravnom vodom za piće.

Najvažniji parametri kvaliteta vode:

Najopštiji i najvažniji faktori koje treba uzeti u obzir u kozmetičkoj industriji su:

  • Fizičke nečistoće i čestice
  • Neorganski joni (minerali i soli)
  • Organska jedinjenja
  • Bakterije
  • Patogeni

Važno je naglasiti da posebnu pažnju treba obratiti na mikrobiološki kvalitet vode koja se koristi za proizvodnju kozmetičkih proizvoda.

Na koji način postići potreban stepen prečišćavanja?

Voda koja se crpi iz vodovodne mreže ili lokalnog izvora podzemne vode se ne može  koristiti u svom sirovom obliku. Sirova voda sadrži niz potencijalno zagađujućih supstanci koje mogu uticati na kvalitet, konzistenciju ili čak i bezbednost gotovog proizvoda.

Da bi se izbegli negativni efekti vode nedovoljnog kvaliteta, proizvođači kozmetike u svojim formulacijama obično koriste visokoprečišćenu ili destilovanu vodu.

Svaki sistem je jedinstven, a na koji način se koncipira zavisiće  od karakteristika ulazne vode.  Sistemi za pripremu vode mogu integrisati brojne tehnologije za prečišćavanje vode u jednu jedinicu. Na primer, sistem može činiti predtretman, jonska izmena, reverzna osmoza i UV zračenje.

Za veće industrijske sisteme, u većini slučajeva se koriste iznadnavedeni osnovni procesi, koji mogu biti dopunjeni procesima kao što su filtracija kroz pesak i multimedijalni filteri za vodu, za eliminisanje čestica većih dimenzija. Takođe, moguća je integracija procesa adsorpcije na aktivnom uglju za uklanjanje organskih materija, zagađujućih materija i jedinjenja hlora koji mogu uticati na boju, ukus i miris. Reverzna osmoza se koristi za uklanjanje najsitnijih i rastvorenih materija.

Reverzna osmoza (RO) je jedna od najčešće korišćenih tehnologija i uključuje specijalizovane polupropustljive membrane kroz koje se propušta napojna voda pod pritiskom radi uklanjanja neorganskih jona i rastvorenih organskih zagađivača. Ovaj proces omogućava da se ukloni i do 98% rastvorenih minerala i soli sadržanih u sirovoj vodi, zajedno sa silicijumom, organskim jedinjenjima i bakterijama. Tipično se preko 99% mikroorganizama može eliminisati procesom reverzne osmoze (2).

 Pored toga, tehnologija jonske izmene se često koristi za omekšavanje i dejonizaciju vode, kao i naknadna UV sterilizacija, ako je to potrebno za održavanje mikrobiološke ispravnosti vode.

prečišćavanje vode

Luxol-proizvođač kozmetičkih proizvoda iz Zrenjanina je jedan od zadovoljnih korisnika naših sistema za pripremu vode zahtevanog kvaliteta u kozmetičkoj industriji.

Nema sumnje da prečišćena voda predstavlja jedan od najbitnijih faktora za dobijanje kozmetičkih proizvoda visokog kvaliteta. Ako želite da optimizujete svoje procese u pogledu kvalitene vode, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim je spreman da odgovori na sva vaša pitanja i ponudi Vam najbolja moguća rešenja za Vaš konkretan slučaj.